RIGO-gebiedstyperingen (woonmilieus)  
RIGO beschikt over een gebiedstypering, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe de fysieke woonomgeving er uitziet en wat de sociale kenmerken van de bevolking zijn. De fysieke typering is gebaseerd op bouwperiodes, woningtypen, woninggrootte en in- en uitbreidingslocaties. Deze typering maakt op laag schaalniveau de fysieke woonmilieus inzichtelijk. De sociale typering is gebaseerd op huishoudenssamenstelling, leeftijd, inkomen en opleiding en geeft de dominerende sociaaleconomische en demografische situatie van de bewoners weer. Hieronder zijn de fysieke en sociale gebiedstypering van Zwolle te zien.

Fysieke gebiedstypering Zwolle


Sociale gebiedstypering Zwolle
 

Door zichtbaar te maken hoe de woonomgeving er uitziet, welke mensen ergens wonen en hoe het gesteld is met de leefbaarheid en het voorzieningenniveau wordt vaak direct duidelijk waar kansen liggen en waar problemen kunnen ontstaan. Hiervoor kan een woonmilieu-indeling worden gebruikt. Het probleem met de meeste woonmilieu-indelingen is dat ze vaak niet worden herkend waardoor ze onvoldoende aanknopingspunten voor beleid bieden. Zo zijn veel woonmilieutypologieën een te sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. Gebieden die als hetzelfde milieu worden aangeduid zijn vaak zeer verschillend. Ook zijn de meeste typologieën meestal op een te hoog schaalniveau (buurten of 4ppc) gedefinieerd waardoor relevante ruimtelijke variatie wordt gemist. Daarnaast sluiten de centrale elementen niet goed aan op het keuzeproces van woningzoekenden of op de wijze waarop bewoners hun woonomgeving ervaren. Ten slotte missen veel typologieën sociale omgevingskenmerken, die van essentieel belang zijn voor het begrip van veel processen war beleidsmakers in geïntereseerd zijn.

Om deze problemen aan te pakken heeft RIGO een alternatieve gebiedstypering ontwikkeld. De gebiedstypering kent twee lagen: een fysieke en een sociale typering. Voor zowel de fysieke woonomgeving als de sociale kenmerken van de bevolking is een aparte typering ontwikkeld. Ondanks dat kenmerken van de bevolking en de fysieke woonomgeving vaak samengaan zijn het geen uitsluitende categorieën. In de ene vooroorlogse buurt wonen bijvoorbeeld veel jonge hoogopgeleiden, terwijl de andere vooroorlogse buurt juist een typische arbeiderswijk is. Door de lagenbenadering wordt precies duidelijk hoe de fysieke woonomgeving eruit ziet en wie waar woont, onafhankelijk van elkaar. Deze twee lagen kunnen ook weer gecombineerd worden met andere lagen, zoals de leefbaarheid, voorzieningen, eigendomsverhouding, de prijs van de woningvoorraad. Met de typeringen die RIGO voor de verschillende lagen heeft ontwikkeld, wordt het snel inzichtelijk hoe de woongebieden er voor staan. Daarnaast is deze gebiedstypering op het laagste schaalniveau (6ppc) ontwikkeld, waardoor zeer nauwkeurig de verschillen tussen de gebieden herkenbaar zijn en wordt aangesloten op de lokale perceptie. Ook verschillen binnen buurten en 4ppc-gebieden worden direct zichtbaar.

Een uitgebreide beschrijving van deze gebiedstyperingen is in deze PDF te vinden.
 
Toepassingsmogelijkheden gebiedstypologie
De gebiedstypering kan gebruikt worden als onderlegger voor allerhande gebiedsgericht onderzoek. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit van de woningvoorraad in beeld worden gebracht, kan vraag en aanbod van de verschillende gebiedstypen onderzocht worden, kunnen kansen en bedreigingen (vanuit bijvoorbeeld leefbaarheidsoogpunt) van gebieden inzichtelijk gemaakt worden en worden locatiekansen duidelijk. RIGO kan deze analyses uitvoeren. De fysieke en sociale typering zijn ook als los product aan te vragen bij RIGO.

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, kunt u ons mailen of bellen met 020-5221111.