Nieuwbouw en ontrekkingen 2013 adresniveau
Tot twee jaar geleden inventariseerde het CBS de mutaties die binnen de woningvoorraad plaatsvonden bij gemeenten. Men publiceerde de uitkomsten op gemeenteniveau of landelijk niveau. Naast deze publicaties waren er ook gegevens op een laag schaalniveau (6-positie postcode). Hiermee kon bijvoorbeeld de voortgang van de woningbouw op een laag schaal niveau gevolgd worden. Ook deed RIGO vaak analyses naar het type locaties waar de nieuwbouw plaatsvond. Bijvoorbeeld nieuwbouw in het landelijk gebied en binnenstedelijke bouwen.

De laatste twee jaar zijn we voor gegevens over nieuwbouw en onttrekkingen afhankelijk van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het CBS publiceert nieuwbouwcijfer op landelijk en gemeentelijk niveau via haar website. Gegevens op een lager schaalniveau zijn alleen middels een bewerking op de BAG mogelijk. RIGO heeft daarom een methode ontwikkeld om de adreslocaties van nieuwbouw, onttrekking en overige toevoegingen in beeld te brengen. Bij deze methode is rekening gehouden met de definities die het CBS hanteert. Dit resulteert in een (GIS-)bestand per gemeente of provincie. Hiermee kunnen we verschillende analyses doen. Zo kunnen we de voortgang op nieuwbouwlocaties in beeld brengen en bijvoorbeeld kijken hoeveel er binnenstedelijk wordt gebouwd. Dit bestand kan RIGO ook aanvullen met een onderscheid naar woningtype.  Dit onderscheid is niet direct opgenomen in de BAG.Woningmutaties
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van der Reijden of bel 020-5221111.